Komentarze


 • Łagodzenie administracyjnych kar pieniężnych dostępne także na gruncie kar z ustawy o czystości i porządku w gminach

  Naczelny Sąd Administracyjny podjął 9 czerwca 2022 r., III OPS 1/21 uchwałę w sprawie możliwości stosowania instytucji odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na gruncie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podmioty podlegające karom administracyjnym na gruncie tej i innych ustaw będą mogły liczyć na łagodniejsze potraktowanie przez organy nakładające kary, bowiem uchwała ma walory interpretacyjne.

 • Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej na terenach produkcyjnych, w przypadku braku wyznaczenia obszaru pod OZE w planie miejscowym

  Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: UPZP) gmina w studium może wyznaczyć obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

 • Budowa farmy fotowoltaicznej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

  Jeżeli zamierzasz zbudować farmę fotowoltaiczną, aby obniżyć rachunki za prąd czy po prostu sprzedawać energię możesz natrafić na problemy, jeśli chcesz realizować instalację na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Powoduje to błędna wykładnia art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Nieruchomości inwestycyjne - dlaczego warto monitorować działania planistyczne gminy lub miasta

  Jeśli kupiłeś nieruchomość z myślą o wykorzystaniu jej w przyszłości lub Twoja firma posiada nieruchomość z przeznaczeniem na rozwój biznesu, warto sprawdzić, czy nadal można zagospodarować taką nieruchomość inwestycyjną zgodnie z zamiarem oraz czy nie zmieni się to w najbliższym czasie. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może pokrzyżować plany inwestycyjne a nawet je uniemożliwić.