Publikacje


Monografie: "Akt transnarodowy w systemie europejskich przepisów administracyjnych", Maciej Kruś, 2021

Monografie: "Prawo zagospodarowania przestrzeni", Kruś Maciej, Szewczyk Marek, Leoński Zbigniew, Oficyna Wydawnictwo, Wolters Kluwer, 2019

Monografie: "Prawo zagospodarowania przestrzeni", Kruś Maciej, Leoński Zbigniew, Szewczyk Marek, Wolters Kluwer, 2012

 • "Zasady będące podstawą konstrukcji systemu wydawania europejskich aktów administracyjnych"
  Data:

  [w:] "Administracja a zarządzanie", A. Kołodziejska i A. Korzeniowska – Polak (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie Łódź – Warszawa 2019 r. ISSN 2543-8190 XX tom, zeszyt 3, cześć III. 

 • "Problemy określania wymogów sytuowania miejsc postojowych"
  Data:

  [w:] "Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu. Próba rozwiązania problemu”. Monografia opublikowana na portalu publikacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – www.publikacje.amu.edu.pl ISBN 978-83-65599-18-6, s. 241 – 257.
  http://publikacje.amu.edu.pl/?page_id=232

 • "Milcząca zgoda jako sposób współdziałania w przepisach Unii Europejskiej"
  Data:

  [w:] "Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej", Z. Kmieciak, M. Gajda-Durlik (red.), Warszawa 2019 r., s. 76. ISBN 978-83-8160-419-2

 • "Usługi wodne – nowa postać zarządzania gospodarką wodną"
  Data:

  [w:] "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" XVI/1(3), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISSN 1731 – 8297, s. 47. 

 • "Przełamanie reguły prewencyjnego prowadzenia oceny środowiskowej przedsięwzięcia jako przejaw ochrony interesów jednostki (inwestora)"
  Data:

  [w:] "Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej – jednostka jako podmiot ochrony prawnej", A. Kołodziejska, A. Korzeniowska – Polak (red.),  Łódź – Warszawa 2018 r., ISSN 2543 – 8190, Tom XIX, zeszyt 9, część 2, s. 157. 

 • "Zmiany w systemie gospodarki odpadami"
  Data:

  [w:] "Republicyzacja zadań publicznych", M. Szewczyk, B. Popowska, H. Bauer, P. Lissoń, L. Staniszewska (red.), Poznań 2018 r., ISBN 978-83-232-3382-4, s. 163 – 172. 

 • "Jednoczesne określanie mocą planu miejscowego oraz decyzją administracyjną warunków zabudowy na terenach szczególnego zagrożenia powodzią"
  Data:

  M. Kruś [w:] "Prawo administracyjne dziś i jutro", J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2018 r. ISBN 978-83-8124-581-4, s. 274.

 • "Plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy"
  Data:

  M. Szewczyk, M. Kruś [w:] "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" nr 2 (77) 2018 ISSN, 1734-803X

 • "Änderungen im Abfallwirtschaftsystem"
  Data:

  M. Kruś, [w:] "Publizisierung öffentlicher Aufgaben", H. Bauer, M. Szewczyk, B. Popowska, M. Meier, A. Fuks (red.), Poczdam 2018 r. ISBN 978-3-86956-417-3. 

 • "Charakter zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych"
  Data:

  [w:] Administracja publiczna a gospodarka, B. Jaworska – Dębska, A. Dobaczewska (red.), Warszawa 2018 r., ISBN 978-83-946766-3-6, s. 147.