Górnictwo


Funkcjonowanie współczesnej gospodarki opiera się na wykorzystywaniu surowców naturalnych. Zarazem podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej złóż kopalin wiąże się z ingerencją w środowisko, w związku z czym jest to działalność silnie regulowana, na którą wpływ mają przepisy z różnych dziedzin prawa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i rozumiemy specyfikę branży, co pozwala nam na swobodne poruszanie się w skomplikowanym otoczeniu regulacyjnym i skuteczne rozwiazywanie problemów naszych klientów.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy uzyskać wszelkie akty oraz dopełnić wymogów niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności geologicznej i górniczej. Naszym klientom oferujemy szerokie spektrum usług, od reprezentacji przed organami administracji publicznej zaangażowanymi w regulację branży górniczej, poprzez doradztwo prawne w bieżących aspektach prowadzonej działalności, po kwestie kontraktowe dotyczące współpracy z wykonawcami, jak również w zakresie praw i dostępu do informacji geologicznej.

Nasze doświadczenie obejmuje także pomoc podmiotom publicznym, w szczególności gminom, m. in. w zakresie kształtowania treści aktów planowania przestrzennego w świetle wymogów dotyczących złóż kopalin i zapewnienia ich ochrony.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • wsparcie prawne w uzyskiwaniu wszelkich aktów administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, w tym koncesji geologicznych i górniczych, decyzji o zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej;
  • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i powszechnymi we wszelkich sprawach dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności geologicznej i górniczej;
  • doradztwo prawne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczące zmiany studiów i planów miejscowych oraz uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych celem umożliwienia realizacji inwestycji;
  • wsparcie w uzyskiwaniu tytułów prawnych do nieruchomości (m.in. dzierżawa, służebność, użytkowanie) na potrzeby prowadzenia działalności geologicznej i górniczej;
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów z wykonawcami niezbędnych dla prowadzonej działalności;
  • współpracę z geologami, inżynierami i ekspertami ochrony środowiska w celu zapewnienia efektywnej realizacji projektów geologicznych i górniczych.