Kary administracyjne i postępowania kontrolne


Przedsiębiorcy często mają styczność z organami przeróżnych inspekcji. W zależności od branży są to inspekcje sanitarne, ochrony środowiska, farmaceutyczne i inne. Prowadzą one kontrole planowe oraz pozaplanowe.

Ustalenia, jakie czyni organ w trakcie postępowania kontrolnego, mają ogromne znaczenie dla prowadzenia przyszłych postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych oraz sankcji niefinansowych. Rekomendujemy naszym klientom udział fachowego pełnomocnika już na etapie postępowania kontrolnego, bowiem wówczas zbierane są najważniejsze dowody w sprawie. Biorąc pod uwagę szerokie kompetencje inspekcji wręcz o charakterze policyjnym, koniecznie należy zwracać uwagę na czynności podejmowane przez organ, zakres i jakość przekazywanych informacji, a także np. wykonywanie własnych badań przez akredytowane laboratoria celem zgromadzenia materiału dowodowego lub przedstawienia opinii prawnej. Kluczowa jest weryfikacja protokołu kończącego kontrolę i zgłoszenie stosownych zastrzeżeń. Ich zgłoszenie może nie być konieczne, jeśli organ kontrolny otrzyma w toku postępowania odpowiednie wyjaśnienie kwestii budzących jego wątpliwości.

Z powodzeniem reprezentujemy klientów w tego typu sprawach. Naszym celem jest doprowadzenie do pozytywnego zakończenia sprawy już na etapie postępowania kontrolnego, korzystnymi dla klientów ustaleniami w protokole kontroli. Niekorzystne ustalenia zwalczamy w ramach toczących się później postępowań administracyjnych lub przed sądami administracyjnymi. W razie potrzeby staramy się wykorzystywać instrumenty takie jak odstąpienie od nałożenia kary, czy jej miarkowanie.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych planowych i pozaplanowych we wszystkich branżach, w tym branży odpadowej, budowlanej, transportowej, biznesie żywnościowym, farmaceutycznym czy środków biobójczych;
  • przygotowanie ekspertyz prawnych wyjaśniających wątpliwości organów kontrolnych;
  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej;
  • reprezentowanie w postępowaniach mediacyjnych, także na gruncie administracyjnych sankcji.