Ochrona środowiska i gospodarowanie wodami


Każda inwestycja ingeruje w środowisko, a regulacje dotyczące jego ochrony nieustannie ewoluują i ich liczba rośnie w szybkim tempie. Znajomość przepisów i wieloletnie doświadczenie praktyczne dotyczące obsługi prawnej przedsięwzięć w różnych branżach i sektorach gospodarki pozwalają nam na oferowanie rozwiązań, które gwarantują zachowanie standardów ochrony środowiska i są zarazem efektywne z punktu widzenia biznesowego.

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, w tym dotyczących uzyskiwania wymaganych zezwoleń takich jak np. decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane, czy też zgody wodnoprawne. Dokonujemy oceny prawnej przedsięwzięć pod kątem wymogów i ryzyk środowiskowych, zapewniając ich zgodność z prawem. Doradzamy we wszystkich aspektach szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, takich jak m.in. rekultywacja i remediacja gruntów, ochrona gruntów rolnych i leśnych, ochrona przyrody, ochrona wód, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed emisjami np. hałasu lub gazów i pyłów do środowiska.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących regulacji polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska oraz ich wpływu na poszczególne zamierzenia inwestycyjne;
  • przeprowadzanie audytów dotyczących zgodności prowadzonej działalności z wymogami z zakresu ochrony środowiska;
  • wsparcie prawne w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń dotyczących korzystania ze środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami ochrony środowiska, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi we wszelkich postępowaniach z zakresu ochrony środowiska w tym również dot. odpowiedzialności za brak wypełnienia przewidzianych prawem obowiązków;
  • zapewnienie współpracy z ekspertami techniczno-środowiskowymi, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • prowadzenie warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarki wodnej.