Odnawialne Źródła Energii (OZE)


Wymagania klimatyczne oraz rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają przedsiębiorców do poszukiwania ekologicznych oraz tanich źródeł energii, poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Powoduje to dynamiczny rozwoju biznesu związanego z ekologiczną produkcją energii. Ze względu na skomplikowane regulacje prawne, proces inwestycyjny jest bardzo wymagający. Krzyżują się tutaj zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni, procesem budowlanym, korzystaniem z prawa własności nieruchomości, ochroną środowiska, koncesjami na prowadzenie działalności regulowanej, czy sprzedażą wytworzonej energii, w tym aukcjami OZE.
Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, przyłączeniami do sieci oraz sprzedażą energii elektrycznej. Posiadamy doświadczenie dotyczące realizacji farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych.
Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie klientów we wszelkich procedurach formalno-prawnych, w tym wsparcie prawne w uzyskiwaniu wszelkich zgód administracyjnych dla realizacji inwestycji – m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, uzgodnień organów współdziałających, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii;
  • pomoc prawną w kwestiach dotyczących przekształcenia gruntów rolnych;
  • pomoc prawną przy interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo obsłudze procesu ich sporządzenia bądź zmiany;
  • pomoc prawną podczas kontroli właściwych służb, np. nadzoru budowlanego;
  • prowadzenie analiz ryzyk prawnych, przygotowywanie opinii prawnych;
  • reprezentację klientów w negocjacjach i ewentualnych sporach, w tym także z organizacjami społecznymi;
  • doradztwo w sprawach umów na sprzedaż energii czy zielonych certyfikatów;
  • współpracę z projektantami, inżynierami, ekspertami ochrony środowiska w celu zapewnienia optymalnej realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem interesów inwestora przy jednoczesnym zagwarantowaniu zgodności z prawem;
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie kontraktów budowlanych i innych umów zawieranych na potrzeby realizacji inwestycji, w tym tzw. umów partycypacyjnych z zarządcą drogi na budowę lub przebudowę dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową.