Odpady


Reguły prawne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Konkretne obowiązki w tym zakresie wynikają nie tylko z prawa krajowego, ale również prawa Unii Europejskiej i konwencji międzynarodowych. Zarazem regulacje te ulegają częstym modyfikacjom i cechują się znacznym skomplikowaniem i szczegółowością. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, pomagamy naszym klientom dostosować się do obowiązujących wymogów i zarządzać ryzykiem prawnym związanym z przeobrażającym się otoczeniem regulacyjnym.

Dotychczasowa praktyka prawników kancelarii dotyczyła m. in. ochrony interesów klientów podczas kontroli i inspekcji, występowania w imieniu klientów przed organami wydającymi decyzje administracyjne bądź przed sądami administracyjnymi, a także w sporządzania opinii prawnych i świadczenia ogólnego doradztwa związanego z organizacją działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami. Posiadamy istotne doświadczenie dotyczącego gospodarowania odpadami budowlanymi oraz przetwarzania metali.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • wsparcie prawne w uzyskiwaniu wszelkich aktów administracyjnych niezbędnych dla prowadzenia działalności dotyczącej gospodarowania odpadami, np. zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane;
  • pomoc prawną w kwestiach dotyczących utraty statusu odpadów oraz kwalifikacji materiału jako produkt uboczny;
  • podejmowanie środków ochrony prawnej w związku z kontrolą lub inspekcją prowadzonej działalności oraz podejmowanymi w jej wyniku aktami interwencyjnymi;
  • współpracę z inspekcją środowiska i innymi służbami; 
  • ocenę miejsca prowadzenia działalności pod kątem wymogów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, budowlanych oraz środowiskowych;
  • prowadzenie audytów prawnych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego;
  • wsparcie odnośnie dokonania wpisów we właściwych rejestrach (w tym BDO) oraz realizacji obowiązków dot. sprawozdawczości z prowadzonej działalności;
  • współpracę z projektantami, inżynierami i ekspertami ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodnej z prawem realizacji projektów dotyczących gospodarowania odpadami.