Proces inwestycyjno-budowlany


Współczesny proces inwestycyjno-budowalny w aspekcie formalno-prawnym jest bardzo skomplikowany. Właściwa obsługa inwestycji w tym zakresie ma kluczowe znaczenie dla jej terminowej i bezpiecznej realizacji. Krzyżują się tutaj zagadnienia związane z ingerowaniem w przestrzeń, korzystaniem z prawa własności nieruchomości, ochroną środowiska, w tym klimatu. Istotne znaczenie odgrywają regulacje dotyczące efektywności energetycznej budynków, właściwości materiałów budowlanych i wdrażania w budownictwie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z dominujących obszarów specjalizacji staje się doradztwo dotyczące budowy elektrowni korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Oferujemy pomoc prawną we wszelkich aspektach administracyjno-prawnych związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym. Posiadamy bogate doświadczenie dotyczące realizacji inwestycji deweloperskich, OZE, a także obiektów handlowych i produkcyjnych.

W ramach obsługi prawnej świadczymy bieżące doradztwo związane z prowadzoną działalnością, a także reprezentujemy klientów przed organami władzy publicznej i sądami. Pomoc prawna obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z realizowaną inwestycją, obejmując m. in.: zagadnienia związane z drogami, ochroną konserwatorską, przekształceniem użytkowania gruntów, a także kwestie związane z ochroną przyrody. Doradzamy w zakresie użytkowania oraz rozbiórki obiektów budowlanych, a także w kwestiach dotyczących praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • wsparcie prawne w uzyskiwaniu wszelkich aktów administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji – m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, uzgodnień organów współdziałających, takich jak konserwator zabytków, czy zarządca drogi;
  • pomoc prawną podczas kontroli właściwych służb np. nadzoru budowlanego;
  • prowadzenie analiz i przygotowywanie opinii prawnych w zakresie możliwości, ryzyk i prawnych warunków realizacji potencjalnych inwestycji;
  • reprezentację klientów w negocjacjach i ewentualnych sporach z innymi uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego, a także pozostałymi zainteresowanymi stronami (np. organizacjami społecznymi);
  • współpracę z projektantami, inżynierami, ekspertami ochrony środowiska w celu zapewnienia optymalnej realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem interesów inwestora przy jednoczesnym zagwarantowaniu zgodności z prawem;
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie kontraktów budowlanych i innych umów zawieranych na potrzeby realizacji inwestycji, w tym m.in z dostawcami mediów oraz zarządcami dróg.