Zagospodarowanie przestrzenne


Przestrzeń jest dobrem ograniczonym, a realizacja każdego zamierzenia inwestycyjnego wiąże się z jej zajmowaniem. Realizacja danego projektu w określonym miejscu, wyklucza inne formy zagospodarowania terenu, co może prowadzić do powstania konfliktów. Akty planowania i zagospodarowania przestrzennego muszą uwzględniać całe spektrum wartości i godzić liczne sprzeczne interesy.

Doradzamy we wszelkich sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzeni. Nasze usługi skierowane są do podmiotów działających w różnych branżach i sektorach gospodarki. Świadczymy kompleksowe usługi prawne dotyczące uchwalania aktów planowania przestrzennego oraz uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Doradzamy również w kwestiach specjalistycznego planowania przestrzeni (np. w odniesieniu do obszarów górniczych i leśnych) oraz w procesie stosowania tzw. specustaw inwestycyjnych.

Pomagamy także w sprawach opłat i odszkodowań planistycznych.
W swojej pracy opieramy się na wieloletniej wiedzy praktycznej i jesteśmy w stanie zapewnić usługi w pełni dopasowane do oczekiwań oraz potrzeb biznesowych naszych klientów. 

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących interpretacji obowiązujących aktów planowania przestrzennego i wynikających z nich możliwości inwestycyjnych;
  • reprezentowanie klientów w procedurze sporządzania i uchwalania planów miejscowych i studiów (ich zmian) oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg na te akty;
  • wsparcie prawne w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz aktów administracyjnych wydawanych na podstawie specustaw (np. uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, decyzje dotyczące inwestycji drogowych);
  • uzyskiwanie odszkodowań za szkody spowodowane ograniczeniem lub utratą możliwości korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, w tym prowadzenie negocjacji z właściwymi organami (m.in. w zakresie możliwości zawarcia ugody) i reprezentowanie klientów przed sądami;
  • zapewnienie współpracy z urbanistami, projektantami i ekspertami ochrony środowiska w procedurze uchwalania aktów planistycznych oraz wydawania decyzji lokalizacyjnych;
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczących procedury oraz zasad sporządzania aktów planowania przestrzennego.