Artykuły naukowe


 • „Zasady w Prawie budowlanym”
  Data:

  M. Kruś, [w:] "Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo", Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Warszawa 2018 r., ISBN 978-83-8107-768-2, s. 405

 • "Dysfunkcjonalność systemu ochrony złóż kopalin"
  Data:

  M. Kruś [w:] "Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego", Marian Zdyb, Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk (red.), C.H. Beck 2018 r.  ISBN: 978-83-812-8087-7, s. 309. 

 • "Plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy"
  Data:

  M. Kruś, M. Szewczyk [w:] "Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej", W. Ratajczak, M. Szewczyk, J. Weltrowska (red.) Poznań 2017 r. ISBN 978-83-7986-174-3, s. 73

 • "Aktualne problemy dotyczące ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w studium"
  Data:

  D. Trela, M. Kruś [w:] "Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska", M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska - Patrzyczna (red.) Warszawa 2017 r., s. 173, ISBN 978-83-8092-624-0

 • „Kreacja warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez wypadkową motywacji interesariuszy – honorowana przez organ aksjologia jako podstawa rozstrzygnięcia”
  Data:

  M. Kruś, P. Tatarkiewicz [w:] "Aksjologia prawa administracyjnego" Tom II, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2017 r., s. 567, ISBN 978-83-8107-808-5

 • „Europarechtliche und nationalrechtliche Vorgaben – Grundfragen der Verwaltungkoopertion aus polnischer Perspektive”
  Data:

  M. Kruś, Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk [w:] "Grenzüberschreitende Verwaltungaufgaben", U. Kischel, H. Wissmann (red.) Bretten 2017 r., ISBN 978-3-415-05812-5, s. 27

 • „Wymóg racjonalności w gospodarowaniu zasobami złóż kopalin przy podejmowaniu rozstrzygnięć planistycznych przez organy gminy”
  Data:

  M. Kruś [w:] "Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego", Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. Urodzin pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, M. Szewczyk (red.), Poznań 2017 r., s. 123, ISBN 978-83-232-3182-0

 • "Zasada współdziałania w administracji publicznej refleksje na tle organizacyjnym i prawnym ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego"
  Data:

  M. Princ, M. Kruś [:] "Struktury administracji publicznej, metody, ogniwa, więzi", A. Mezglewski (red.) Rzeszów 2016 r., s. 397 – 418, ISBN 978-83-916998-9-8.

 • "Publicznoprawny charakter roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości"
  Data:

  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 2, str. 87-99, ISSN: 0035-9629

 • "Problematyka zakresu zadań gminy w odniesieniu do obowiązku przejęcia byłych dróg krajowych"
  Data:

  M. Princ, M. Kruś [w:] "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25 lecie jego funkcjonowania", B. Jaworska - Dębska, R. Budzisz (red.) Warszawa 2016 r., str. 205 - 218, ISBN 978-83-255-8455-9.