Panele dyskusyjne


 • Seminarium Katedr prawa administracyjnego UAM i UJ „Myśl Profesora dr. Mariana Zimmermanna, a współczesne prawo administracyjne”
  Data: Poznań

  Udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji.

 • Konferencja "Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawne i urbanistyczne”
  Data: Gdańsk

  Udział w debacie otwierającej konferencje, która odbyła się w Instytucie Metropolitalnym w Gdańsku.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu – próba rozwiązania problemu"
  Data: Poznań

  Konferencja organizowana w ramach projektu naukowego „Identyfikacja przyczyn niskiego pokrycia terenów miast na prawach powiatu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego” który finansowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Diamentowy Grant”. 

 • XI edycja Dnia Urbanisty „W stronę miasta pięknego” w ramach targów Budma
  Data: Poznań

  Panel dyskusyjny poświęcony był nadchodzącym zmianom legislacyjnym w zakresie planowania przestrzennego.

 • Udział w panelu dyskusyjnym na Konferencji Naukowej w Instytucie Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”
  Data: Poznań

  Wystąpienie dotyczyło procedur partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym oraz zakresu wolności w zagospodarowaniu terenu.

 • Udział w panelu dyskusyjnym pn. "Prawo budowlane a Ochrona Środowiska" na Wydziale Prawa i Administracji UAM organizowanym przez Europejskiej Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
  Data: Poznań

  Tytuł referatu: „Aspekty środowiskowe inwestycji budowlanych”.

 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
  Data: Serock k. Warszawy

  Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Druk nr 2964) oraz ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tekst przekazany do Senatu).