prof. UAM dr hab. Maciej Kruś LL.M.

prof. UAM dr hab. Maciej Kruś LL.M.

radca prawny

Jest ekspertem w sprawach z zakresu prawa administracyjnego dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz ochrony środowiska, m. in. w obszarze gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadów. Zajmuje się także europejskim prawem administracyjnym. 

W swojej praktyce doradza największym firmom w kraju i z zagranicy, a także lokalnym przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym. Posiada także doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla administracji państwowej i samorządowej (był m.in. konsultantem przy pracach dotyczących projektów nowych przepisów prawa).

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi zajęcia z przedmiotów: prawo administracyjne, prawo inwestycji budowlanych, prawne aspekty gospodarki odpadami, prawo zasobów naturalnych, europejskie prawo administracyjne. Dodatkowo w zakresie prawa inwestycji budowlanych wykłada również w ramach wspólnych polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych przez UAM oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W swojej działalności naukowej zajmował się dotąd m.in. takimi zagadnieniami jak: prewencyjna i ochronna funkcja pozwolenia na budowę, argumentacyjny model stosowania prawa przy uwzględnianiu wyników oceny odziaływania na środowisko przedsięwzięć, utrata statusu odpadów ex lege, transnarodowe akty administracyjne prawa Unii Europejskiej. Przebywał na stażach naukowych na Humbldt-Universiät zu Berlin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, HafenCity Universiät Hamburg.  

Ukończył studia prawnicze i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł zawodowy magistra nauk prawnych uzyskał na podstawie pracy porównawczej opisującej instytucje pozwolenia na budowę w prawie polskim i niemieckim, z kolei stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie dysertacji charakteryzującej model stosowania prawa przy wydawaniu decyzji uwzględniającej wyniki oceny oddziaływania na środowisko.

Jest także absolwentem Wydziału Prawa Humboldt-Universität zu Berlin, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa w zakresie prawa obcego LL.M. na podstawie pracy o współpracy sądowej w ramach Unii Europejskiej.

Praktykę radcy prawnego podjął w 2008 roku, po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Prowadzi szkolenia z obszaru prawa związanego z inwestycjami budowlanymi, ochroną środowiska i nieruchomościami. 

Autor wielu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych (patrz osobna zakładka). Wygłaszał referaty na licznych konferencjach i sympozjach naukowych, w tym międzynarodowych. Prowadzi też warsztaty dla przedsiębiorców oraz prelekcje na konferencjach branżowych.

Został wyróżniony w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe jako specjalista w obszarze Construction. Ranking ten oparty jest wyłącznie na opiniach klientów.