Umowy


Przygotowujemy dla naszych Klientów umowy dopasowane do ich potrzeb. Tworzymy umowy dla biznesu, wspierając przedsiębiorców z uwzględnieniem specyfiki firmy lub danej branży (m.in. budowlanej, produkcyjnej, odpadowej, OZE). Przygotowujemy również umowy dla jednostek samorządu terytorialnego w tych sytuacjach, w których potrzeby związane z realizacją zadań własnych wymagają cywilnoprawnego uregulowania. Pomagamy znaleźć najlepszą formułę współpracy, w szczególności z podmiotami publicznymi, godząc biznesowe podejście podmiotów prywatnych z koniecznością realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Opracowujemy umowy przez pryzmat doświadczenia procesowego. Kwestie, które sprawiają najwięcej problemów przy realizacji kontraktów i najczęściej prowadzą do sporów, pomagamy uregulować w sposób przejrzysty na etapie zawierania umowy. Proponujemy proste, efektywne rozwiązania kontraktowe.

Usługi świadczone przez kancelarię w zakresie umów obejmują w szczególności:

  • doradztwo przy wyborze formuły współpracy z kontrahentami;
  • przygotowanie listów intencyjnych oraz umów, w tym umów ramowych, dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, w tym współpracy międzynarodowej;
  • weryfikację i modyfikacje umów oraz ogólnych warunków sprzedaży lub świadczenia usług dostarczanych przez kontrahentów, w tym kontrahentów zagranicznych; dotyczy to w szczególności umów na zakup specjalistycznych maszyn lub urządzeń, z uwzględnieniem istotnych kwestii związanych z potencjalnymi wadami zakupionego produktu, koniecznością jego serwisowania, wymiany, itp.;
  • kompleksowe wsparcie inwestorów w przygotowaniu umów w toku procesu inwestycyjnego regulujących w szczególności prawa do nieruchomości, prawa autorskie do projektu, współpracę z wykonawcami a także budowę lub przebudowę dróg publicznych spowodowaną inwestycją niedrogową (tzw. umowy partycypacyjne zawierane pomiędzy inwestorem a zarządcą drogi);
  • opracowanie umów na styku różnych dziedzin prawa, np. umów sprzedaż nieruchomości wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego i wyrażeniem zgód na przeniesienie pozwolenia na budowę lub innych pozwoleń (np. wodnoprawnych) w sposób pozwalający na realizację tych uprawnień w toku postępowań administracyjnych;
  • przygotowanie lub weryfikację umów dotyczących nieruchomości, w szczególności umów rezerwacyjnych i deweloperskich, umów przedwstępnych oraz umów przenoszących własność lub prawo użytkowania wieczystego, umów regulujących korzystanie z nieruchomości, m.in. poprzez ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, np. użytkowania lub służebności gruntowych;
  • przygotowanie ugód lub porozumień w sytuacjach spornych pomiędzy stronami;
  • pomoc w zmianie lub zakończeniu niesatysfakcjonujących umów, w szczególności tych, które nie uwzględniają zmieniających się warunków rynkowych;
  • współpracę z notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi, specjalistami od spraw technicznych.